Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://novenydoktorkft.hu/ üzembentartója, Dr. Harcsa Marietta e.v.  (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált Online Növényvédelmi Tanfolyam megnevezésű szolgáltatásának igénybevételére:

A szolgáltatás igénybevétele, valamint a Googleformon történő regisztráció kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, nem minősül írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF a következő weboldalról: https://novenydoktorkft.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-aszf/

I. Szolgálatói adatok:

 • Dr. Harcsa Marietta egyéni vállalkozó
 • Székhelye: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 14.
 • Levelezési címe: 2173 Kartal, Szirom utca 23/A.
 • E-mail cím: harcsa.marietta@gmail.com
 • Adószám: 66830186-1-35
 • Nyilvántartási száma: 39684488
 • Tárhelyszolgáltató: Profitárhely Kft.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető/Szolgáltató.

Szolgáltató a tanfolyam során – az ismerkedés első hetét kivéve – minden hét elején e-mail útján megküldi a heti tananyagot Ügyfelek részére .pdf formátumban, majd, a hét közepén ezen anyag feldolgozását segítő videót youtube link formájában.

II.2. Elállási jog

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: „Kormányrendelet”) alapján az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Amennyiben az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a harcsa.marietta@gmail.com e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Szolgáltató – az Ügyfél elállási jogának szolgáltatás megkezdése előtti gyakorlása esetén – a teljes díjat visszautalja ügyfél bankszámlaszámára.

Amennyiben a tanfolyam meghirdetése és kezdete között nincs 14 nap, úgy Ügyfél a tanfolyamra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a tanfolyam a 14. nap lejárta előtt elinduljon.

A fentieken kívül nincs lehetőség elállásra, Szolgáltatónak nincs visszafizetési kötelezettsége.

Felek tudomásul veszik, hogy Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

III. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

III.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető anyagokat az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

III.2 Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

III.3 Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyam témájának, időpontjának az egyoldalú módosítására, amennyiben azt 30 napon belül pótolja, illetve a téma módosítására a könnyebb feldolgozás céljából kerül sor. A tanfolyam esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni

III.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

III.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyam listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

III.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

III.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

IV. AZ ÜGYFELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

IV.1 Ügyfél a befizetett szolgáltatást jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

IV.2. Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

IV.3 Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

V. Szerzői jogok

Szolgáltató rögzíti, hogy megküldött anyagok, a tanfolyam felépítése saját kizárólagos szerzői műve, mely minden külön cselekmény nélkül szerzői jogvédelem alatt áll.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek Szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül nem megengedett az anyagok harmadik személy számára történő megosztása, oktatása semmilyen formában. Az online tanfolyamon résztvevő Ügyfelek tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

VI. Felelősség kizárása

Az Ügyfél oldalán felmerülő technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért való felelősséget Szolgáltató kizárja.

Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a tanfolyamon megismertek téves vagy más kontextusban történő felhasználásából eredő károk esetében, tekintettel a körülmények ismeretének hiányára.

VII. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Név: Dr. Harcsa Marietta

Cím: 2173 Kartal, Szirom utca 23/A.

Email: harcsa.marietta@gmail.com

Panaszügyintézés módja

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgálttó álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím:1119 Budapest, Etele út 59-61, 1119

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

MELLÉKLETEK:

 1. Adatkezelési tájékoztató: https://novenydoktorkft.hu/adatkezelesi-szabalyzat/
 2. Elállási nyilatkozatminta: lásd alább

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Dr. Harcsa Marietta e.v.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítója: (ide a rendelésszámot kell beírni)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: harcsa.marietta@gmail.com